logo_DIDAC

Estàs consultant el diccionari DIDAC de sempre, ara en línia actualitzat i ampliat, i, a més, enriquit amb més continguts que els que apareixen al paper. El diccionari de català ideal per a l'estudiant de Primària i primers cursos de Secundària!

Un diccionari especialment pensat perquè l’infant aprengui la llengua. Les definicions, fàcilment comprensibles, són escrites amb un llenguatge senzill i planer. Les il·lustracions s'integren al text i són molt útils per a la seva comprensió. Una veritable eina lingüística i didàctica en mans del professorat de català.

El diccionari conté:

  • 20.000 entrades
  • 5.600 paraules complementàries de les entrades
  • 23.900 definicions
  • 40 làmines temàtiques
  • 400 dibuixos
  • tot actualitzat segons l’ortografia de l'IEC

En aquesta nova versió en línia del diccionari DIDAC, no només es presenta la flexió de noms i adjectius, sinó que és possible consultar el diccionari des de totes aquestes formes flexives. Per exemple, arribarem a l’entrada gros escrivint al cercador qualsevol de les quatre formes de l’adjectiu: gros, grossa, grossos o grosses.

Tota la gran quantitat d'informació sobre la llengua que el DIDAC presenta d'una manera fàcil i clara serveix per a aprendre català, però també per a reflexionar sobre com funcionen les llengües i per a acostumar-se a consultar els diccionaris i obtenir-ne tota la informació que poden donar.

Paraules que conté el DIDAC

El DIDAC és un diccionari pensat per a aprendre català i per a resoldre els exercicis propis de l'aprenentatge d'una llengua. Les gairebé 20.000 entrades que conté són paraules usuals en la comunicació quotidiana i en les àrees de coneixement de l'ensenyament obligatori.

El DIDAC conté també unes 5.500 paraules sense definició relacionades amb les entrades (i precedides per una icona de dos dinosaures de mides diferents). Vegeu, per exemple, l’article relaxar.

entrada relaxar DIDAC

Per això el DIDAC conté un total d'unes 25.000 paraules. En els casos en què aquestes paraules relacionades tenen alguna dificultat ortogràfica, se'n presenta la forma femenina i la masculina. Per exemple, a sota de l'entrada psicologia hi ha les formes psicòleg i psicòloga: s'ofereix la forma femenina, cosa que pot ser útil per comprovar-ne l'ortografia, però no es defineix la professió perquè el seu significat és fàcilment deduïble del significat que s'ha explicat a l'entrada. Això permet observar els mecanismes de formació de paraules sense carregar el diccionari d'informació innecessària.

Com a diccionari d'aprenentatge, el DIDAC conté, en general, paraules que pertanyen a la llengua normativa, però també alguna paraula estrangera d'ús molt freqüent; en aquests casos, en la definició s'aclareix que es tracta d'una paraula que no pertany al català. Vegeu, per exemple, l'article sushi.

entrada sushi DIDAC

La selecció de paraules del català que ofereix el DIDAC incorpora la variació característica de qualsevol llengua; per això hi podem trobar paraules i accepcions característiques de diverses èpoques, de diverses zones geogràfiques, de diverses àrees temàtiques i de diversos registres. Quan això passa, en les definicions hi figuren expressions del tipus: actualment s'usa poc, es diu en expressions formals, es diu al País Valencià, es fa servir com un insult, en química, etc.

Il·lustracions del DIDAC

El paper de les il·lustracions en un diccionari com el DIDAC no és només decoratiu i motivador. El DIDAC conté 400 il·lustracions situades al costat de les paraules definides (per exemple, a les entrades acutangle, dinosaure, bicicleta o fer dententa) i que completen la definició. A més, conté 40 làmines il·lustrades que permeten, d'una banda, observar les coses a què es refereix el diccionari en la situació normal on es troben i, d'altra banda, consultar el vocabulari sobre un tema determinat quan no se sap o no es recorda la paraula que es busca i no es pot consultar alfabèticament.

Pots accedir a l'índex de làmines a través de l'enllaç que trobaràs a qualsevol pàgina del DIDAC.

Definicions del DIDAC

Les definicions del DIDAC són fàcilment comprensibles, són escrites en un llenguatge senzill i planer i expliquen els significats a partir dels trets que han semblat més evidents. Hi ha també explicacions que incorporen informació cultural que permet augmentar el coneixement de la llengua alhora que augmenta el coneixement del món. (D'un animal s'explica si és gran o petit, quin aspecte té, on sol viure i característiques "curioses" com si es menja, com se sol cuinar, si apareix en algunes obres literàries, etc.). Vegeu, per exemple, els articles gas i llop.

entrada gas DIDAC

entrada llop DIDAC 

Informacions complementàries

A més de les explicacions de les paraules, el DIDAC conté moltes altres informacions útils per a estudiar llengua o per a escriure.

En primer lloc, ofereix informació abundant sobre ortografia: cada entrada va acompanyada de tota la seva flexió. Això permet saber amb un cop d'ull si una paraula pot tenir dues, tres o quatre formes i veure com s'escriuen sense haver de conèixer quina norma ortogràfica s'ha de fer servir en cada cas per a la formació del plural o del femení. A mes, sota el títol i entre claudàtors i sovint precedides per un signe d'admiració de color blau, hi ha notes que informen sobre dificultats ortogràfiques especials: paraules homòfones; paraules que s'assemblen, però que tenen significats diferents (parònims); excepcions de normes ortogràfiques; paraules que s'assemblen a l'equivalent castellà, però que s'escriuen amb una ortografia diferent; paraules amb dues formes de plural admeses, etc. Exemples: bisó, tarja, disseny, bosc.

entrada bisó DIDAC

entrada tarja DIDAC

entrada disseny DIDAC
/>
entrada bosc DIDAC

D'altra banda, el DIDAC informa sobre la morfologia de les paraules a través de l'estructuració mateixa de les entrades. En el cas de paraules com davant, que són variables o invariables segons la categoria gramatical a què pertanyen, la separació de les diferents accepcions en dues entrades permet observar molt clarament que es tracta d'una paraula invariable quan és preposició i adverbi, però variable quan és nom.

En el cas dels verbs, el DIDAC en dona la conjugació sencera fent clic sobre la paraula Conjugació a la columna de la dreta.

Finalment, el DIDAC conté una gran quantitat d'informació gramatical. D'una banda, totes les accepcions de totes les paraules, locucions i frases fetes porten indicada, clarament i sense abreviatures, la categoria gramatical; i les locucions i frases fetes es remarquen amb negreta. D'altra banda, les definicions i explicacions del DIDAC mostren les possibilitats de combinació de la paraula de l'entrada amb altres paraules.

En el cas dels noms, en la primera accepció s'observa quina mena de determinant porta habitualment aquell nom: si s'acostuma a dir un, com un got, el, com el saber, o els, com els diners; si és una paraula femenina, masculina, o pot tenir els dos gèneres, com serpent; o si el gènere depèn de si ens referim a un ésser femení o masculí, com en el cas dels noms de les professions. Si en les altres accepcions del nom, el determinant habitual és el mateix que en la primera, el determinant no es torna a repetir; però si és diferent, s'indica, com, per exemple, en el cas de les accepcions el turisme i un turisme. Exemples: esbós, dòlar, puput, forense.

entrada esbós DIDAC

entrada dòlar DIDAC

entrada puput DIDAC

entrada forense DIDAC

El DIDAC conté moltes altres informacions gramaticals. Les seves explicacions mostren els usos més habituals de les paraules definides. En el cas d'un adjectiu, es pot observar quin tipus de nom sol qualificar o com diverses accepcions qualifiquen diversos noms. En el cas d'un verb, es pot observar quin subjecte sol tenir, quins complements demana, si el verb es pot construir pronominalment o no (hi ha un exemple de construcció pronominal sempre que és possible) o quina preposició és l'exigida pel verb, en el cas dels verbs de règim preposicional. Exemples: ample, entendre.

entrada ample DIDAC

entrada entendre DIDAC

En general, les definicions dels adverbis, preposicions, conjuncions, interjeccions, determinants i pronoms no mostren el funcionament gramatical de la paraula. Per això, en aquests casos el DIDAC ofereix exemples destacats en cursiva que permeten deduir com s'usen aquestes paraules. Vegeu, per exemple, l'article del pronom això.

entrada això DIDAC

El DIDAC vol ser una eina útil per als estudiants i altres persones que aprenen la llengua; per això, també conté anotacions complementàries sobre altres característiques gramaticals de les paraules. Aquestes anotacions informen dels verbs que són pronominals o defectius, de les paraules que es poden contraure o apostrofar, que formen part de perífrasis verbals, que van combinades sempre amb una altra paraula, etc.

Codis visuals

iconeta dinos 2 paraules de la mateixa família de la paraula definida

iconeta làmina DIDAC remissió a una làmina que conté una il·lustració de la paraula

iconeta conjugació remissió a la conjugació del verb

admiració blava notes DIDAC precedeix les notes que adverteixen sobre dificultats ortogràfiques especials